उम्मेदवार
बिन्ध्याचल ठाकुर हजाम स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू