उम्मेदवार
मनोज प्रसाद पटेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू