उम्मेदवार
कौशलकिशोर प्रसाद गोढ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू