उम्मेदवार
विकाउ प्रसाद भण्‍डारी थारु स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू