उम्मेदवार
सुजीत कुमार बस्नेत स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू