उम्मेदवार
अवधेश प्रसाद गौरो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू