उम्मेदवार
प्रेम चन्द्र पोखरेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू