उम्मेदवार
महादेव उपाध्याय पोडेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू