उम्मेदवार
मयाराम यादव अहिर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू