उम्मेदवार
कलीमुल्लाह मुसलमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू