उम्मेदवार
शहाबुद्दीन मुसलमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू