उम्मेदवार
फजलुर्रहमान मुसलमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू