उम्मेदवार
कलामुद्धीन धुनिया स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू