उम्मेदवार
विश्राम सागर यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू