उम्मेदवार
सोमराज रैदास स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू