उम्मेदवार
प्रेम कुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू