उम्मेदवार
गया प्रसाद कुश्मी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू