उम्मेदवार
दल बहादुर बुचामगर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू