उम्मेदवार
जय बहादुर डसाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू