उम्मेदवार
राजेन्‍द्र प्रसाद जोशी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू