उम्मेदवार
दिवान मेजार (आग्री) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू