उम्मेदवार
लाल वहादुर केवट सहानी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू