उम्मेदवार
गोविन्द प्रसाद पटेल(पटनवार) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू