उम्मेदवार
सरोज कुमार श्रीवास्तव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू