उम्मेदवार
वैकुन्‍ठ प्रसाद भण्‍डारी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू