उम्मेदवार
सुब्बा श्रेष्ठ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू