उम्मेदवार
नेत्र बहादुर के.सी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू