उम्मेदवार
सिदर याङजेन लामा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू