उम्मेदवार
बिजय कुमार पौडेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू