उम्मेदवार
कृष्‍ण प्रसाद लामीछाने नेपाल जनलोकतन्त्र पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू