उम्मेदवार
कृष्ण बहादुर तमाङ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू