उम्मेदवार
छक्क बहादुर लामा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू