उम्मेदवार
डिल्ली प्रसाद कट्टेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू