उम्मेदवार
एज्ञ बहादुर खड्का स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू