उम्मेदवार
पर्शुराम काफले स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू