उम्मेदवार
चन्देश्‍वर मण्डल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू