उम्मेदवार
देशीनन्दन मंडल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू