उम्मेदवार
जय प्रकाश ठाकुर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू