उम्मेदवार
अजय कुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू