उम्मेदवार
राम औतार पासमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू