उम्मेदवार
शुभ लाल लामा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू