उम्मेदवार
अधिक लाल यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू