उम्मेदवार
राम नाथ यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू