उम्मेदवार
सिनोद मंण्‍डल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू