उम्मेदवार
देवनारायण महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू