उम्मेदवार
नन्दलाल साह सुडी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू