उम्मेदवार
कलम कान्त झा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू