उम्मेदवार
संतोष कुमार चौधरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू