उम्मेदवार
भोला दास तत्मा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू