उम्मेदवार
राम एकवाल राय स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू